Geen vraag te gek
088 973 06 00

De gemeente zit je dwars, en dan?

Elke ondernemer krijgt ermee te maken, juridische kwesties met de gemeente of een andere overheid, zoals een provincie. Je krijgt geen bouwvergunning, of je wilt dat je buurman geen bouwvergunning krijgt, het bestemmingsplan wordt aangepast of juist niet, je leidt schade door een   gemeentelijk besluit of die gemeente laat een stuntverkoop toe op een plek zonder detailhandelsbestemming. En dan?

Dan zoek je een partner die met oplossingen komt. Hoe sneller, hoe beter. In dit soort zaken is het verstandig om juridische bijstand in te roepen. De gemeente neemt dan je bezwaar een stuk serieuzer. Een jurist weet precies welke argumenten wel of geen hout snijden. Kosten die je maakt, betalen zich vaak terug. En ook moet je bedenken dat je vaak niet alleen de dupe bent van het gemeentelijke besluit, maar ook collega ondernemers. Als je je verenigt, maak je een grotere vuist naar de gemeente en bijkomend voordeel is dat je ook de kosten kan verdelen.

Een overzicht van onderwerpen waarvoor u een jurist, bijv. Catch Legal kunt inschakelen

  • Bestemmingsplan
  • Planschade
  • Nadeelcompensatie
  • Onteigening
  • Omgevingsvergunning
  • Milieurecht
  • Verkeersbesluiten
  • Winkeltijdenwet
  • Vliegende winkels

Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan regelt welke ruimte binnen een gemeente is gereserveerd voor wonen, bedrijfsterreinen, detailhandel, infrastructuur, natuur enz. De gemeente kan een bestemmingsplan aanpassen om bijvoorbeeld een winkel op een bedrijventerrein toe te staan. Maar ook een ondernemer kan zijn gemeente vragen een bestemmingsplan te wijzigen, bijvoorbeeld omdat hij een winkel wil vestigen op een locatie die volgens het bestemmingsplan niet voor winkels is bedoeld. Met hulp van een jurist kan een ondernemer of samen met andere ondernemers vragen een bestemmingsplan aan te passen of een nieuw en ongunstig bestemmingsplan te bestrijden. 

Planschade

Planschadevergoeding is een vergoeding voor schade die je kan leiden omdat de gemeente een bestemmingsplan verandert, bijv. de waarde van je pand wordt minder door de verandering. Dit is een ingewikkeld juridisch traject waarbij een jurist de juiste argumenten en onderbouwde claims kan indienen.   

Nadeelcompensatie

Als een gemeente reconstructiewerkzaamheden uitvoert in een (centrum)winkelgebied kunnen ondernemers omzet mis lopen door slechtere bereikbaarheid van het bedrijf. Voordat een gemeente een besluit neemt, moet zij eerst uitzoeken wie extra nadeel of schade oploopt. En als dat het geval is dan moet zij ook zorgen voor een compensatieregeling de zogenoemde ‘nadeelcompensatie’. Ook in dergelijke situaties weet de jurist precies welke schade wel kan worden geclaimd, welke niet en wanneer je als ondernemer extra schade dan normaal lijdt.

Onteigening

Een gemeente kan grondeigenaren via de Onteigeningswet onteigenen. Bijvoorbeeld voor infrastructuur of woningbouw. Hiertegen kan bezwaar worden gemaakt waarbij alle aandacht uitgaat naar volledige schadeloosstelling. Het gaat dan niet alleen om de waarde van het onroerende goed, maar ook om eventuele verhuiskosten, herstartkosten, misgelopen inkomsten enz. Een jurist kan helpen bij het bezwaar maar ook bij een optimale schadeloosstelling.

Omgevingsvergunning

Ondernemers die hun bedrijf willen aanpassen of uitbreiden moeten daarvoor verschillende vergunningen aanvragen zoals een sloopvergunning, bouwvergunning, milieuvergunning, kapvergunning enz. Al deze vergunningen zijn onder een noemer gebracht: ‘de omgevingsvergunning’. Dit betekent dat ondernemers dan nog maar één aanvraag hoeven te doen bij één loket en dat er één bezwaar- en beroepprocedure is, één toezichthouder en één handhaver. Een jurist kan een ondernemer of ondernemers bijstaan die de vergunning willen aanvragen, maar ook als de gemeente de vergunning weigert.

Milieurecht

Het milieurecht is het geheel van rechtsregels die tot doel hebben het leefmilieu te beschermen. Milieubescherming is verankerd in de grondwet en uitgewerkt in bijvoorbeeld de Wet natuurbescherming. Op basis van deze wetgeving zou de gemeente bepaalde vergunningen (denk bijvoorbeeld aan een omgevingsvergunning) al dan niet ten onrechte kunnen afwijzen. Tegen zo’n besluit kan je in bezwaar gaan. Een jurist kan jou hier een goede dienst bewijzen.

Verkeersbesluiten

Eenrichtingsverkeer, autoluw of autovrij, het invoeren van betaald parkeren of het verhogen van de parkeertarieven. Allerlei besluiten die gemeenten kunnen nemen en die van invloed zijn op de verkeersstromen in het desbetreffende gebied, maar bijvoorbeeld ook op de bevoorrading van winkels en de toestroom van consumenten. Ondernemers die tegen een verkeersbesluit van de gemeente zijn, bijvoorbeeld omdat zij omzetverlies vrezen, kunnen een jurist inschakelen om protest aan te tekenen.

Winkeltijden

Gemeenten kunnen conform de winkeltijdenwet meer of minder koopzondagen dan de wettelijke twaalf per jaar toestaan. Ook kan de gemeente toestaan dat winkels ook op bepaalde feestdagen open mogen zijn. Ook kunnen gemeenten eerder genomen besluiten wijzigen. Je kan tegen al dit soort besluiten bezwaar maken en een jurist kan dan goede diensten bewijzen. 

Delen